سرهمی گرم تدیسایزقدتافاق پهناقدکل
نیوبرن۳۴۲۳۴۵
0_3ماه۳۷۲۴۵۰
۳_۶ماه۴۰۲۷۵۵
۶_۱۲ماه۴۴۲۸۶۳
۱۲_۱۸ماه۴۷۲۹۷۱
۱۸_۲۴ماه۴۹۳۱۷۶

سرهمی تدی ایراد جزئی

دسته:

250,000 تومان 260,000 تومان

توضیح بغل عکس

ناموجود

توضیحات

قسمت جوراب کمی به رنگ قرمزی شده

سایز ۳ تا ۶ ماه

سرهمی گرم تدیسایزقدتافاق پهناقدکل
نیوبرن۳۴۲۳۴۵
0_3ماه۳۷۲۴۵۰
۳_۶ماه۴۰۲۷۵۵
۶_۱۲ماه۴۴۲۸۶۳
۱۲_۱۸ماه۴۷۲۹۷۱
۱۸_۲۴ماه۴۹۳۱۷۶