سرهمی جورابدار سیبسایزقدتافاق پهناقدکل
نیوبرن۲۷۲۱۳۱
۰_۱ماه۳۳۲۱۴۱
۰_۳ماه۳۷۲۴۴۷
۳_۶ماه ۳۷۲۴۴۸
۶_۹ماه۴۱۲۷۵۵
۱۲_۱۸ماه۴۵۲۹۶۵
۱۸_۲۴ماه۴۸۲۹۷۰
۲_۳سال۵۰۳۱۷۴

سرهمی طرح سیب ایراد دار

220,000 تومان 245,000 تومان

توضیح بغل عکس

ناموجود

توضیحات

ایراد جزئی

دررفتگی کوچک پشت لباس

سایز ۳ تا ۶ ماه

سرهمی جورابدار سیبسایزقدتافاق پهناقدکل
نیوبرن۲۷۲۱۳۱
۰_۱ماه۳۳۲۱۴۱
۰_۳ماه۳۷۲۴۴۷
۳_۶ماه ۳۷۲۴۴۸
۶_۹ماه۴۱۲۷۵۵
۱۲_۱۸ماه۴۵۲۹۶۵
۱۸_۲۴ماه۴۸۲۹۷۰
۲_۳سال۵۰۳۱۷۴